KANDU sitt Arbeidsprogram 2022

KANDU er en organisasjon for dataungdom av dataungdom. Arbeidsprogrammet til KANDU fastsetter de målene og satsningene organisasjonen har for det kommende året. 

Mål for 2022:
  • Bidra til å skape muligheter for digital ungdomskultur på lik linje med annen ungdomskultur og fritidsaktiviteter
  • En digital ungdomskultur for alle
  • Aktiviteter for dataungdom av dataungdom
Logo robbot figurer som High-fiver

KANDU har som den største organisasjonen i Norge som jobber med ungdom og data et særskilt ansvar for å ivareta våre medlemmers interesser og norsk datakulturs historie.

Størsteparten av KANDU sin materielle ressurser – herunder teknisk utstyr og lokaler – er i dag sentrert ved våre lokaler på Tøyen i Oslo. Disse ressursene står til dispensasjon for våre medlemmer, og vi har som  mål å videreføre og utvide denne praksisen.

I dag har KANDU en forvaltningsstrategi hvor vi vektlegger tilgjengeligheten til våre ressurser, og når utstyrsparken ikke brukes av våre egne prosjekter eller aktiviteter kan utstyret leies ut. 

KANDU skal etterstrebe at både lokaler og utstyr er reelt tilgjengelig for våre medlemmer, arbeidsgrupper og prosjekter. Det betyr at KANDU skal prioritere tilgang fremfor pris i vurderinger rundt innkjøp, lagring og systemer. KANDU skal også støtte grasrotinitiativ til å arrangere aktivitet i KANDU sitt navn og vise medlemmer tillit hvis de ønsker å iverksette prosjekter. 

Det skal i løpet av 2022 arbeides videre med  nye interne systemer for å ha oversiktsbilde over lagret, samt lage en ny utleieoversikt. Det etterstrebes også å få utformet en helhetlig strategi og faste rutiner for formidlingen av KANDU sin  utstyrspark.

KANDU skal arbeide aktivt med med å fremme dataungdommens sak, for eksempel ved å delta i innspillsmøter og i debatter, skrive kronikker, levere høringssvar og stille spørsmål. KANDU skal også søke å skape debattarenaer, fysiske som digitale, hvor relevante politiske aktører inviteres for å diskutere KANDU sine  interesseområder. 

Dette inkluderer å både følge med på gjennomføringen av regjeringens Spillerom – Dataspillstrategi 2020-2022 og oppfølgingen av de tiltak som er bestemt i denne. Samtidig skal KANDU komme med innspill opp mot arbeidet med en ny offentlig spillstrategi for perioden etter 2022. 

KANDU har i 2021 bidratt til Kulturdepartementets veileder Møteplasser for dataspill og datakultur. KANDU skal i denne perioden arbeide med å synliggjøre denne og bidra til at alle som ønsker å lage møteplasser for Dataungdom har kunnskaper om veilederens innhold.

KANDU skal aktivt jobbe for å rekruttere medlemmer. Dette skal oppnås gjennom å skape synlighet av KANDU og de aktivitetene vi tilbyr. Dette skal også være en målsetning for alle nye arrangementer.

KANDU ønsker å være åpne og gi rom for at de interessene dataungdom har, skal bli representert i aktivitetene og arrangementene våre. Dette kan være alt fra konferanser, kurs, fysiske aktiviteter, digitale arrangementer o.l. 

I løpet av 2022 skal det utarbeides og gjennomføres minst ett nytt medlemsrettet aktivitetstilbud.

The Gathering skal videreføres som et sentralt sted for kunnskapsspredning, interessedyrking og underholdning. KANDU og TG-ledelsen skal sammen identifisere muligheter for kort- og langsiktige prosjekter som kan bedre The Gathering for crew, deltakere og KANDUs øvrige medlemmer. KANDU og TG-ledelsen skal sette visjon og langtidsmål for flere år fremover i løpet av 2022. 

Corona-pandemien hindret den fysiske avviklingen av The Gathering i 2020, 2021 og nå 2022. Dette har gjort at KANDU har mistet den største fysiske arenaen vi har for rekruttering og aktivisering av egne medlemmer. The Gathering har blitt arrangert online de siste to foregående årene og vil bli arrangert online i år også. Dette skaper nye muligheter og kreativitet til både arrangementet og til rekrutteringen. 

Fram til,  på og etter The Gathering 2022 skal KANDU jobbe aktivt med både rekruttering av nye medlemmer, og aktiveringen av disse. Dette skal gjøres gjennom rekruttering til crew-grupper og engasjement rundt KANDUs egne arrangementer og aktiviteter. 

The Gathering sitt 30 års-jubileum, samt KANDU sitt forsinkede 25 års-jubileum skal sette sitt preg på arrangementet i 2022.

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Det mange organisasjoner som planlegger arrangementer og aktiviteter for å markere frivilligheten gjennom hele året, og KANDU skal selvsagt være blant disse. 

The Gathering, har blitt invitert og sagt ja til å være et av Frivillighetens år sine signalarrangement. Dette vil skape synlighet for både arrangementet, organisasjonen og ikke minst norsk dataungdom sine mange interesser. 

KANDU, som en av foreningene til Hyperion, vil også bli gitt muligheten til å fremvise våre interesser på Hyperion sitt Frivillighetens år arrangement. Her er det ønskelig at planlegging og gjennomføring KANDU sin deltagelse og synlighet vil ledes av frivillige og deres engasjement for å fremvise våre interesser.

KANDU skal starte et prosjekt med kompetanseheving-tilbud på ledelsesnivå. Prosjektet skal ha høyt nivå og gi reell og langvarig verdi for organisasjonen, våre arrangement, deltakere og våre samarbeidsorganisasjoner.

Prosjektet Pikslar samler og viser fram bredden av digital kultur,  alt fra tradisjonell digital kunst slik som grafikk- og musikk konkurranser til nyskapende digital kulturuttrykk som programmerte demoer, spilldesign og lignende.

KANDU skal arbeide opp mot etablerte institusjoner innen kunst, kultur og historie for å finne en eller flere samarbeidspartner for å sette opp en full Pikslar-utstilling. Markeringene av både The Gathering sitt 30 års jubileum og KANDU sitt forsinkede 25 års jubileum er begge ting som kan belyses og vises frem gjennom Pikslar prosjektet.

KANDU skal jobbe for et miljø der ungdom er en naturlig og aktiv del av datakulturen i Norge og er med på å  skape aktiviteter og arrangementer av og for dataungdom. 

KANDU skal i 2022 jobbe for videreføring og oppfølging av selvgående arbeidsgrupper i organisasjonen. Arbeidsgruppene skal drives frem av frivillige, og skal være et bindeledd mellom frivillige utenom arrangementer. 

Arbeidsgruppene skal også jobbe for å styrke intern kompetanse innen sitt fagområde, fungere som en læringsarena for tidligere og kommende frivillige, og jobbe for å styrke tilbudet KANDU leverer.

Å gjennomføre endringer i organisasjoner tar lang tid og krever aktiv oppfølging. Endringene gjort i KANDU sin styringsstruktur må følges opp. Styret skal i 2022 gå igjennom alle aktive styringsdokumenter og vurdere hvilke som behøver oppdatering.

Styret skal evaluere seg selv  halvveis inn i styreperioden. KANDU skal ha fokus på å få inn nye og yngre styremedlemmer, der de som ønsker å engasjere seg får muligheten til dette.

KANDU skal i løpet av 2022 kartlegger organisasjonen og i jobbe frem med en langsiktig visjon og langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har videreført eksisterende styringsdokumenter og mål, da gjennomføringen av en strategiprosess har vært utfordrende under pandemien. 

I løpet av 2022 skal det interne miljøet, samt KANDUs ønsker og mål kartlegges. Denne kartleggingen skal sette preg på arbeidet med å utforme KANDU sin visjon og langtidsmål.

KANDU skal jobbe for å øke aktiviteten blant de frivillige og tiltrekke seg flere frivillige. Medlemsmassen skal oppfordres og utfordres til å skape og delta på nye aktiviteter. KANDU skal legge til rette for at medlemmene kan få prøvd ut nye ideer, skape aktivitet og engasjement med støtte fra KANDU, i form av utstyr, lokaler eller økonomiske midler. 

KANDU skal se på å skape en større tilhørighet til organisasjonen og anerkjenne de som har og er med på å bygge den opp. Man skal i løpet av perioden starte et prosjekt for å samle informasjon om tillitsvalgte og aktive i KANDU, og finne måter å vise fram samt hedre disse.

KANDU som organisasjon er stadig i en utviklingsfase. Medlemmene våre representerer flere aktive miljø, i disse miljøene kan KANDU være en ressurs, nettverksbygger og samarbeidspartner. KANDU bør derfor arbeide med å kartlegge disse miljøene.

Datatreff-miljøet har over lengre tid vist tegn til utfordringer. Noen arrangement vokser seg sterkere mens andre merker problemer med å rekruttere frivillige og deltakere, noe som igjen har medført at vårt miljø har mistet noen datatreff og andre aktivitetsarenaer, som igjen har gjort mangfoldet svakere.

Gjennom et samarbeid med andre ikke-kommersielle datatreff-arrangører skal man utveksle kompetanse og erfaringer, og sammen styrke datatreff-miljøet i tiden som kommer.

KANDU skal i 2022 ha fokus på:

  • Utarbeiding av arrangør-guide
  • Markedsundersøkelse for å kartlegge interessen for aktivitet og reaksjon på begrep som “dataparty”, “LAN” og lignende blant “personen i gata”
  • Starte en dialog med aktuelle samfunnsaktører og andre organisasjoner for å bidra til å skape like muligheter for digital ungdomskultur som annen ungdomskultur og fritidsaktiviteter 
  • Støtte opp under interesse forbundet Norsk Digital Kultur (NDK) sitt arbeid

KANDU skal være en trygg, samlende og inkluderende organisasjon for datainteressert ungdom. Som del av dette er arbeidet med å å bygge en sunn og god organisasjonskultur.  Vår Code of Conduct som ble ferdigstilt og vedtatt i januar 2022 skal publiseres og implementeres i organisasjonen i alle ledd, inkludert alle våre arrangementer.

**Hentet fra KANDUs Arbeidsprogram, vedtatt på Årsmøte 2022

KANDU samler over 5.500 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon. Våre medlemmer er en viktig samfunnsgruppe og står for både fremtidens IT-håp, fremtidens innovasjonsskapere og fremtidens utfordrere til det etablerte.

Vil du vite mer hva KANDU mer hva vi står for? Her kan du lese om KANDU sine politiske meninger!

KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. KANDU var også en av fem organisasjonen som bidro til Kulturdepartementet sin veileder for “Møteplasser for dataspill
og datakultur”.

mange-muligheter

KANDU sitt største arrangement, The Gathering, er verdens nest største datafestival, LAN, les mer om TG her, eller på hjemmesidene til selve arrangementet.

Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller jobbe for interessene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!